POLICY

תקנון ותנאי שימוש באתר

1. ברוכות הבאות לאתר האינטרנט ADI NAILS ( להלן: "האתר") של ADI (להלן: "המפעילה"). האתר משמש כאתר רשמי של המפעילה וחנות וירטואלית, המאפשר לגולשות באתר ולמשתמשות (כהגדרת מונח זה להלן) גישה למוצרים של המפעילה, הן בחנות והן באתר, לצפות במוצרים המשתנים וכן לבצע רכישות של אותם המוצרים באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). האמור בתנאי השימוש בלשון נקבה נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור ביחיד מתייחס גם לרבים.

2. יש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. הפעילות באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשת לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמשת, שהתנהגותה אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתנאי השימוש אלה ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

שימוש באתר

ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים שלהלן במצטבר:
1. המשתמשת הינה בגירה (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2. המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
3. המשתמשת הינה בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט ובעלת כתובת לקבלת דואר בישראל.
4. המפעילה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש, שלא לאפשר לאדם וכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לרבות להפסיק ו/או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה באתר.
5. המפעילה אינה מתחייבת לכלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשות, אשר לא תהא להן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

רכישת פריטים באתר

*המוצרים הנמכרים באתר בין היתר הם מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ויופי- לשימוש מקצועי בלבד! על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר בפרט את הוראות היצרן. בעלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזק לרבות נזק שנגרםעקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
*המשתמשת תבחר את הפריט, הצבע והדגם המבוקשים, כאשר לכל פריט, המוצע באתר, יוצג "דף פריט" בו יופיע מידע אודות הפריט המוצע ומחירו. המפעילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף ו/או להוריד צבעים ו/או דגמים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים) ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש ואינם כוללים דמי משלוח.
המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות המפעילה (גבוהים ו/או נמוכים) וייתכנו מבצעים / הטבות אשר יתקיימו במסגרת האתר ולא במסגרת חנויות המפעילה ולהיפך.
*המפעילה רשאית להציע, מעת לעת, הנחות, הטבות ומבצעים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בהתאם לתנאי אותן הטבות, כפי שיפורסמו באותו אמצעי תקשורת. המפעילה רשאית בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות ומבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בהתאם להוראות הדין החל ותנאי אותן הטבות כפי שפורסמו.
ככלל לא יינתנו הנחות/הטבות בכפל על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים המצויים תחת קטגוריית "הנחה". תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר, ללא הנחות ועל המחיר המלא של הפריט. עוד מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, ובתנאים המזכים את המשתמשת בהחזר כספי, הסכום שיוחזר למשתמשת יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה. למען הסר ספק יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור רכישה שבוצעה באמצעות קופונים.
כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, תתבקש המשתמשת להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ההזמנה") .המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות פריטים המצויים בסל הקניות והזמנתם טרם הושלמה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה ע"י המשתמשת ו/או שליחת מסרון לטלפון הנייד של המשתמשת.
מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד משתמשות שיספקו פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הפעלת האתר.
במעמד ביצוע ההזמנה תבצע המפעילה בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. למען הסר ספק, משלוח ההודעה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה כאמור ואינו מחייב את המפעילה. רישומי המחשב של המפעילה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור. מובהר, כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור מחברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי המפעילה.
מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי – תקבל המשתמשת הודעה מתאימה. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
*השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא המפעילה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, ובהתאם יבוטל חיוב כרטיס האשראי על ידי המפעילה מול חברות כרטיסי האשראי. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון לטלפון הנייד שלה, בהתאם לשיקול דעת המפעילה והפרטים המצויים בידיה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמשת טענה כל שהיא כנגד המפעילה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ביטול עסקה \ מדיניות החזרת מוצרים

עם קבלת הפריט לידיה, תבדוק המשתמשת את הפריט מיד עם קבלתו ותודיע למפעילה אם הפריט שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר (בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה). במקרים כאמור, תהא המשתמשת רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות יכונו יחד להלן: "חוק הגנת הצרכן").
יובהר, כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם, רשאית המפעילה לגבות דמי ביטול כקבוע ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף, ייגבו 25ש"ח דמי טיפול לביטול העסקה. במקרה של ביטול שנעשה לאחר מועד שליחת הפריטים למשתמשת, לא יוחזרו למשתמשת דמי המשלוח.
ביטול עסקה או החלפת פריט יעשה באמצעות פנייה ישירה למוקד הטלפוני של המפעילה במספר טלפון: 054-4296485 , בימים א' – ה', בין השעות 12:00- 19:00 או לחלופין לכתובת הדוא"ל .
במקרה שהביטול אושר- יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 7 ימים מתאריך רכישת המוצר.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול. מדיניות ביטול העסק המפורטת לעיל תחול רק ביחס למורי שנרכשו באתר ולא נרכשו ממקור אחר.
החזר כספי יבוצע אך ורק באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת תוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקשה המשתמשת להחזיר. המפעילה רשאית לגבות דמי ביטול, כמפורט בסעיף 5.2 לעיל.
המשתמשת רשאית להחזיר מוצר בכפוף להוראות החוק הגנת הצרכן, ובלבד שבמוצר המוחזר כאמור לא נעשה כל שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, המוצר המוחזר לא ניזוק וכך גם תווית המוצר והמוצר המוחזר נמצא באריזתו המקורית ככל הניתן.
החלפת הפריט במוצר אחר תיעשה בחנויות המפעילה או כפי שיוסכם בין הצדדים, בהתאם למדיניות החזרת מוצרים הנהוגה ברשת חנויות המפעילה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמשת ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כל שהוא, לא הוסרו ממנו תוויות הפריט המקוריות והוחזרה האריזה המקורית.

**עפ"י חוק (תקנות תמרוקים) שמגן על בריאות הצרכן, אין אפשרות להחזיר/להחליף תמרוקים שצרכנים החזירו לחנות לאחר שהתחרטו על הקנייה/קנו בטעות/קיבלו מתנה/שלא נעשה שימוש מקצועי במוצר. לכן, אין אפשרות להחזיר לקים, ראשי מניקור ומוצרים שאינם נמצאים באריזה סגורה הרמטית או שניתן לפתוח את האריזה ללא הותרת סימן (לרבות לקים, כלי מניקור וכד')

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכים למפעילה ADI NAILS באופן בלעדי
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

אחריות ושירות

1. שימוש באתר נעשה באחריותה המלאה של המשתמשת בלבד. מובהר, כי המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמשת ו/או לצד ג', כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
2. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
3. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
4. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה לרבות חשיפת המוצרים לאור שמש, חשיפה לאור ממנורת הייבוש (UV/LED), אחסון בתנאים לא נאותים, שימוש לא נכון במוצר.

תקנון אחריות מוצרי חשמל ע"י יבואן גלוטק:

.עדי ניילס לא נותנת אחריות על המוצר. אלא, האחריות היא ע"י היבואן הרשמי "גלוטק" בע"מ ועדי ניילס כפופה לה בנושא זה-

כשהלקוח יקבל את המכשיר שרכש וברגע הפתיחה יבין כי המוצר תקול, עדי ניילס תשלח לו מוצר חדש מאותו המוצר שרכש, עד 4 ימי עסקים.(חובה להודיע לעדי ניילס עד יומיים מרגע קבלת המוצר).

מרגע פתיחת המוצר, על כל תקלה(בתקופת האחריות בלבד), אחריותו של הלקוח למסור למעבדת היבואן הרשמי גלוטק את המכשיר התקול, או לשלוח לגלוטק את החבילה. 

.אין אחריות על נפילות או שבר של המוצר-

. עדי ניילס לא מספקת מכשיר חלופי כאשר המכשיר נמסר לתיקון-

.האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה המצוין על גבי חשבונית הקנייה-

:האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל מקרה שהנזק נגרם למוצר מכל אחת מהסיבות הבאות-

:בנוסף, בכל מקרה כזה, "גלוטק" תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד תיקונו, החלפתו והובלתו של המוצר

התקלה נגרמה בשל שימוש רשלני שלא בהתאם להוראות השימוש*

התקלה נגרמה ע"י כוח עליון (כמו שריפה, נזילה, מכת מתח, פגיעת ברק, כניסות גוף זר וכד')*

שבר פנימי או חיצוני מכל סוג שהוא, שנגרמו ע"י "גלוטק" או מי מטעמה*.

חדירת נוזלים/ סימני רטיבות/ קורוזיה מכל סוג שהוא*

המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך ע"י "גלוטק" או מי מטעמה*

גלוטק תחוייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, אנו מתחייבים להשתמש בחלקים חדשים מקוריים

.מרגע האיסוף עד 16 ימי עסקים, הלקוח יקבל את המכשיר בחזרה האיסוף יהיה מגלוטק או מעדי ניילס וניתן לבקש מעדי ניילס לשלוח את

המכשיר במשלוח מטעמם שייגבה מהלקוח

תקנון אחריות מוצרי חשמל ע"י יבואן אמור:

כנ"ל לגבי מוצרי מכשור חשמלי שאינם של גלוטק אלא של אמור.
במקרה שיש צורך להפעיל אחריות למוצר של היבואן אמור, על הלקוח לקחת עצמאית את המוצר למעבדת היבואן הנמצאים בכתובת: מעלה החומה 15 אור יהודה.-

אספקת המוצרים

1. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 5 ימי עסקים.
2. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון כגון חברת השליחויות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
3. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
4.איסוף המוצרים יתבצע בתיאום מראש בלבד בוטצאפ של המפעילה- 054-4296485,
שעות האיסוף הינן מ: 17:30.

אבטחה ופרטיות

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות המבצעות פעולות באתר אינם נשמרים במערכות המפעילה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמשת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא המפעילה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע כלשהוא, שמסרה המשתמשת באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמשת (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמשת ו/או אשר גילתה בהם עניין, זמן שהיית המשתמשת באתר והפעולות שבוצעו על ידה באתר, כך שהמפעילה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמשת לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. המפעילה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמשת אישית ו/או מאפשרים את זיהויה באופן אישי.
כאמור בסעיף 8.1 לעיל, פרטיה האישים של המשתמשת יישמרו במאגר המידע של המפעילה. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמשת (להלן: "המידע") יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמשת ומאושר על ידה כי לבחירת המפעילה, ייתכן והמאגר יוחזק ע"י מי מטעמה של המפעילה ו/או צד שלישי כלשהו.
המפעילה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשות (ככל שיהיו ברשותה), אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשת (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמשת עשתה שימוש בשירותי המפעילה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
עם רישומה לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, מאשרת המשתמשת לקבל מהמפעילה דיוור ישיר של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכימה משתמשת לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע למפעילה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה למפעילה בדואר אלקטרוני הרשום למעלה או בפנייה לשירות הלקוחות של המפעילה בטל:054-4296485, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
שליחת הודעות ע"י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
8.11.המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיה האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילה במאגר מידע רשום על שמה, ולמשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

מועדון לקוחות באתר

המועדון נותן צבירה של 5% בכל קנייה על כל מוצר החל מ20 ש"ח, כל נקודה שווה שקל אחד. צבירת הנקודות מתבצעת בנקודות שלמות בלבד והעיגול הוא כלפי מטה. כלומר כל 20 ש"ח שווים נקודה. לדוגמה: 20 עד 39 ש"ח עדיין שווים נקודה אחת וכן הלאה. הנקודות ניתנות למימוש רק ברכישה אונליין באתר ואינן ניתנות להמרה למזומן, העברה למישהו אחר או מימוש פיזי בבית העסק. בית העסק רשאי לשנות את מדיניות צבירת ושימוש הנקודות בכל שלב.